Forældre BIF's Love

Love for Forældre B.I.F. 

Stiftet 10/3-69.

§ 1 Foreningens navn er Forældre - B.I.F.

§ 2 Foreningens formål er, at virke som støtteforening for B.I.F’s ungdomsafdeling.  Støttens art og omfang bestemmes alene af foreningens bestyrelse efter ansøgning fra B.I.F.’ s bestyrelse.

§ 3 Som medlemmer optages forældre til piger & drenge i ungdomsafdelingen eller i øvrigt enhver, som er interesseret i at støtte foreningens arbejde.  Et forældrepar betragtes som et medlem.  Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren.

§ 4 Kontingentet fastsættes en gang om året på den ordinære generalforsamling.

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang om året, inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes ved offentlig bekendtgørelse i den lokale presse med 14 dages varsel. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, 2 bestyrelses suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om dette. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldevarslet er 8 dage, og dagsordenen bekendtgøres ved indvarslingen.

§ 6 Bestyrelsen består af 8 medlemmer, formand, næstformand, kasserer og sekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer samt B.I.F.’s formand. Modsvarende har foreningens formand sæde i B.I.F.’s bestyrelse og forretningsudvalg. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at formand, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor vælges på ulige årstal og næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem samt 1 revisor vælges på lige årstal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt enten formand eller næstformand er til stede. Bestyrelsen skal føre protokol over møder og andre vigtige begivenheder indenfor foreningen. Foreningens daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasser, sekretær og B.I.F.’s formand.

§ 7 Bestyrelsen skal sørge for opkrævning af kontingent samt gennem specielle arrangementer o.l. forsøge at øge foreningens indkomst mest muligt. Foreningens midler indsættes på en bankbog eller anbringes på anden forsvarlig måde, såsom værdipapirer e.l. Midlerne kan kun hæves med kasserens eller formandens underskrift. Regnskabet afsluttes den 31. December og aflægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 8 Da foreningen udadtil kommer til at virke i B.I.F.’s navn, handler bestyrelsen til enhver tid under ansvar overfor B.I.F.’s hovedbestyrelse, ligesom denne har myndighed til at skride ind overfor arrangementer e.l. dersom dette skønnes nødvendig.

§ 9 Foreningens eventuelle opløsning kan kun finde sted på en med dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse, og kræver mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler B.I.F. ‘s dispositionsfond til anvendelse i ungdomsafdelingen.


§ 6 Rettet ved den 16. generalforsamling i 1984

§ 7 Rettet ved den 27. generalforsamling i 1995

§ 6 Rettet ved den 31. generalforsamling i 1999

§ 4, 5, 6 og 7 rettet ved 33. generalforsamling i 2002